Зареєстровано  Кишківською сільсько радою
(найменування реєструючого органу)

Реєстраційний номер _12/3 від 30 березя2017 року

Рекомендації реєструючого органу ___________________________________
(вихідний номер і дата надсилання листа)

Уповноважена особа
реєструючого органу

___________________
(підпис)

                 БВ Прядка
(ініціали та прізвище)

М.П.

 

 

 

Колективний договір

 

 

між адміністрацією та трудовим колективом виконкому

Клишківської  сільської ради

на 2017 – 2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

                                            Затверджено:

на зборах трудового колективу

виконкому  Клишківської 

сільської ради

Протокол №1

від «30»березня 2017 року

 

 

 

 

с.Клишки

2017

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Даний колективний договір ( далі - Договір ) укладений у відповідності з Законом України «Про колективні договори і угоди», іншими Законами України між роботодавцем Виконавчим комітетом Клишківської  сільської ради в особі сільського голови  Прядки Б.В. (далі –Адміністрація), який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і трудовим колективом виконкому в особі голови профспілкового комітету Патлах Наталії Михайлівни (далі – Профком) , який уповноважений представляти інтереси працівників з другої сторони (далі -Сторони).

1.2. Договір укладено на  три роки, він набирає чинності з дня його підписання представниками сторін і діє до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше непередбачено колективним договором.

1.3. Сторони визначають цей колективний договір нормативним актом, на підставі якого здійснюватиметься регулювання усіх соціально-економічних, виробничих і трудових відносин в установі  протягом періоду його дії.

1.4.  Жодна із Сторін , що уклади цей договір, не може протягом усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення,  що змінюють, доповнюють, припиняють чи відміняють зобов'язання, норми чи положення цього договору.

1.5. Зміни і доповнення до колективного договору вносяться в зв’язку із змінами чинного законодавства, або за ініціативою однієї із сторін після проведення переговорів або консультацій та досягнення домовленостей і набирають чинності після підписання сторонами.

1.6. Дія даного колективного договору поширюється на всіх працівників  установи.

1.7. Сторони, після підписання колективного договору подають його на повідомну реєстрацію в органи місцевого самоврядування.

 

2. ТРУДОВІ  ВІДНОСИНИ.

Порядок праці і відпочинку.

 

2.1.Трудові відносини регулюються відповідно до чинного законодавства, генеральної та галузевої угоди, колективного договору.

2.2.  Адміністрація зобов’язується:

2.2.1.При прийнятті на роботу працівники знайомляться з Правилами внутрішнього розпорядку (додаток 1), умовами праці та цим колективним договором.

2.2.2.Сприяти вирішенню соціальних питань колективу, правовому захисту працівників, створення умов для підвищення кваліфікації та просуванню по службі.

2.2.3. Зобов'язується офіційно повідомляти про реорганізацію, ліквідацію, перепрофілювання установи не пізніше як за 3 місяці до їх застосування з погодженням з представником трудового колективу.

      Про зміни в організації виробництва і праці не пізніше як за 2 місяці до їх застосування повідомляти під розпис працівників установи.

2.3.   В разі звільнення, працівники отримують вихідну допомогу, якщо це передбачено чинним законодавством України. Розмір вихідної допомоги не може бути меншим середньомісячної заробітної плати працівника.

2.4.   При регулюванні робочого часу в установі сторони виходять із того, що законодавчо встановлена тривалість роботи не може перевищувати 40 годин на тиждень. Окремі категорії працівників працюють по встановлених для них графіках роботи

2.5.   Сторони домовились, що  у вихідні та святкові дні може запроваджуватись чергування для оперативного розв'язання поточних невідкладних питань, які не входять до кола обов'язків працівників, що залучаються до чергування.

На бажання працівника, який працював у святковий і неробочий день, йому може бути наданий інший день відпочинку.

2.6.  Адміністрація створює умови для використання працівниками (за їх бажанням) гнучкого графіку роботи.

2.7. Адміністрація веде в установі підсумований облік робочого часу працівників.

2.9. Надання щорічної оплачуваної відпустки проводиться згідно з графіком.

Тривалість основної  щорічної відпустки встановлюється згідно з чинним законодавством і не може були меншою, ніж 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, для посадових осіб місцевого самоврядування 30 календарних днів відповідно до ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

2.10. Надавати працівникам відповідно до ст. 25, 26 Закону України «Про відпустки» відпустки без збереження заробітної плати, але не більше 15 календарних днів.

2.11.Додаткові відпустки працівникам, що мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років надаються згідно ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» ( додаток 2).

 

3. ОПЛАТА ПРАЦІ.

 

3.1.Оплата праці проводиться відповідно до штатного розпису, погодженого з профспілковим комітетом ( додаток 4 )  та Положенням про преміювання працівників і службовців ( додаток  3).

3.2. Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються КМУ України (ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

3.3.Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Мінімальна заробітна плата - це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

3.4. При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

3.5. Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, проводити доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Якщо розмір заробітної плати у зв’язку з періодичністю виплати її складових є нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати.

3.6. У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

3.7. Адміністрація зобов’язується:

3.7.1. Виплачувати заробітну плату двічі на місяць 15 та 30 числа кожного місяця, через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітну плату виплачувати напередодні. Заробітну плату за грудень поточного року виплачувати до закінчення місяця. (ст. 24 Закону України «Про оплату праці», ст. 115 Кодексу законів про працю України).

3.7.2.Робота в нічний час ( з 2200 до 600 ранку ), в святкові і неробочі дні здійснюється у порядку та із дотриманням вимог, передбачених законодавством, КЗпП України.

3.7.3. Оплата за час періоду відпустки проводиться за три дні до початку відпустки.

3.7.4. Посадовим особам місцевого самоврядування при наданні відпустки виплачується допомога на оздоровлення у розмірі середньомісячного окладу відповідно до ст.21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

3.7.5.Проводити індексацію заробітної плати та інших доходів у зв'язку з ростом індексу споживчих цін у відповідності з Законом України "Про індексацію грошових доходів населення ".

3.7.6. У разі виникнення заборгованості із заробітної плати: забезпечити персоніфікований облік заборгованих сум; складати за погодженням з профкомом графіки її погашення (додаток 5); розробляти заходи, направлені на погашення боргів із заробітної плати; здійснювати компенсацію працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з затримкою термінів її виплати згідно з чинним законодавством.

3.7.7.   При  ліквідації,  реорганізації установи  забезпечити першочерговість   виплати працівникам заборгованої заробітної плати.

3.8. Профком зобов'язується :

3.8.1. Представляти і захищати інтереси працівників підприємства у сфері оплати праці (ст. 247 Кодексу законів про працю України).

3.8.2. Регулярно контролювати розподіл та використання коштів фонду оплати праці, вносити пропозиції і вживати заходів до їх найбільш раціонального використання.

3.8.3. Здійснювати контроль за дотриманням законодавства з оплати праці, своєчасною виплатою заробітної плати (ст. 248 Кодексу законів про працю України).

 

 

4. ОХОРОНА ПРАЦІ.

 

4.1. Адміністрація і профспілковий комітет  підтверджують, що з метою створення здорових та безпечних умов праці, вирішенні всіх проблем охорони праці сторони керуються нормами чинного законодавства і вважають, що встановлені законодавчо  пільги , гарантії та компенсації є мінімальними і обов'язковим для виконання.

4.2. Сторони домовились забезпечити функціонування в організації системи управління охороною праці та призначити відповідальну посадову особу за О.П.

4.3. Згідно зі 19 Закону України «Про охорону праці» в установах, що  утримуються за рахунок бюджету, розмір витрат на охорону праці встановлюються в колективному договорі з урахуванням фінансових можливостей установи.

4.4. При укладанні трудового договору інформувати   під розпис працівника про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних, шкідливих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а також про його права на пільги і компенсації за роботу  в таких умовах.

4.5. Розробити і затвердити положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють в межах установи та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників у службових приміщеннях.

4.6. Дотримуватись правил з охорони праці, пожежної безпеки.

4.7. Забезпечити повне, якісне і об'єктивне розслідування нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, установлення істинних технічних та організаційних причин цих випадків.

4.8. Забезпечити безкоштовне надання спецодягу засобів індивідуального захисту (додаток 6) та миючих засобів (мила) окремим категоріям працівників які зайняті виконанням робіт, пов’язаних із забрудненням (додаток 7).

4.9. Працівники  установи зобов'язуються :

4.9.1. Дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт.

4.9.2.Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки, поводження з приладами та устаткуванням, користуватись засобами колективного та індивідуального захисту.

4.10. Профспілковий комітет зобов’язується:

4.10.1. Здійснювати контроль за додержанням власником законодавства та інших нормативних актів про пожежну безпеку, охорону праці, створення безпечних нешкідливих умов праці, належного побуту для працівників, забезпечення їх засобами колективного та індивідуального захисту.

У разі загрози життю, або здоров'ю працівників, вимагати негайного  припинення робіт на місцях, де виникла загроза життю або здоров'ю працівника.

4.10.2. Надавати працівникам правову допомогу з питань законодавства щодо охорони праці, соціального страхування від нещасних випадків,  відшкодування шкоди,  заподіяної     виробничим травматизмом. Відстоювати інтереси працівників в судових та інших державних органах та при вирішенні спірних питань з роботодавцем.

5. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ, ПІЛЬГИ, КОМПЕНСАЦІЇ.

5.1. Адміністрація зобов’язується:

5.1.1. Передбачити, виходячи з фінансових можливостей, додаткові, порівняно з чинним законодавством, соціально-трудові пільги, гарантії і компенсації,    зокрема:

5.1.2. У випадку смерті працівника надавати разову допомогу сім’ї померлого відповідно до чинного законодавства.

5.1.3. Надавати працівникам матеріальну допомогу на оздоровлення працівникам, що йдуть у щорічну відпустку у розмірі відповідно до чинного законодавства.

Посадовим особам місцевого самоврядування при наданні відпустки виплачується допомога на оздоровлення у розмірі середньомісячного окладу відповідно до ст.21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

5.1.4. До дня працівника місцевого самоврядування надавати працівникам одноразову премію в межах фонду оплати праці.

5.1.5. Організувати вшанування працівників у зв’язку з ювілейними датами і виходом на пенсію, згідно з чинним законодавством.

5.1.6. У разі захворювання працівника,  йому може надаватись матеріальна допомога   на лікування у   розмірах, встановлених у колективному договорі.

       5.1.7.  Надавати працівникам вільний час для одержання медичної допомоги, явки у державні органи для вирішення необхідних житлово-побутових питань із збереженням заробітної плати.

         5.2. Профспілковий комітет зобов'язується:

         5.2.1. Виділяти кошти на культурно-масову роботу.

 

6. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

 6.1. Профкому  надається обладнане приміщення, засоби зв'язку, транспорт при необхідності для забезпечення діяльності профкому.

6.2. Профкому  надається вся необхідна інформація з питань, що є предметом цього договору.

6.3. Проводиться безготівковий централізований збір членських внесків за письмовими заявами членів профспілки.

 

7. ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ.

Сторони домовились:

7.1. Ураховувати, що відносини між Адміністрацією і працівниками, а також між працівниками установи будуються на засадах ґендерної рівності та недопущення будь-яких дискримінаційних дій.

7.2. Вживати заходів, спрямованих на формування ґендерної культури трудового колективу.

Адміністрація зобов’язується:

7.3. Забезпечити рівні права та можливості жінок і чоловіків (ст. 18 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»).

7.4 Створювати умови праці, які дозволять жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі.

7.5. Здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці.

Профком зобов’язується:

7.6. Забезпечити розгляд скарг працівників установи на випадки дискримінації протягом 5 днів з дня надходження скарги та контролювати вжиття адміністрацією заходів щодо усунення проявів дискримінації за її наявності.

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛДОГОВОРУ.

 

8.1. Контроль за виконанням колективного договору здійснює робоча комісія з представників сторін, що його уклали.

8.2. Двічі на рік сторони звітують на загальних зборах трудового колективу про хід виконання взятих зобов'язань, вносять необхідні зміни і доповнення.

8.3. За порушення чи невиконання положень колдоговору, ухилення від участі в переговорах і здійснення контролю, представники сторін несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Сільський голова                              Голова профкому                                  

                                                                               Прядка Б.В./__________/                         Патлах Н.М./__________/

                                                                         “30” «березня»  2017_р.                                    “30” «березня»  2017р.

Додаток 1

 

Прийнято на загальних зборах трудового колективу     “30” «березня»  2017р.

 

Погоджено: Сільський голова                                   Голова профкому                                  

                                                                                          Прядка Б.В./__________/                         Патлах Н.М./__________/

 

 

 

Правила внутрішнього розпорядку.

 

  1. Нормативна тривалість робочого часу для посадових осіб місцевого самоврядування та спеціалістів 40 годин на тиждень.
  2. Тривалість щоденної роботи – 8 годин.
  3. Час початку і закінчення роботи :

             При 5 – денному робочому тижні – з 8.00 годин до 12.00 годин

                                                                          з 13.30 годин до 17.30 годин

                            Перерва на обід – з 12.00 годин до 13.30 годин.

 4. Напередодні святкових днів тривалість роботи  скорочується на 1 годину. 5. Якщо святковий день припадає на вихідний день, то вихідний день переноситься на наступний робочий день.

  1. Посадовим особам та службовцям  надається кожного тижня 2 вихідних дні: субота, неділя.
  2. Кожному працівникові щорічно надається відпустка: основна і додаткові – згідно чинного законодавства: Закону України «Про відпустки», „Про службу в органах місцевого самоврядування”.

            

            

 

Додаток 2.

 

Додаткові відпустки згідно Закону України

 «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 

 

              Посадовим особам, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів, порядок надання  встановлюється КМУ.

 

 

 

 

Сільський голова                              Голова профкому                                  

                                                                              Прядка Б.В./__________/                         Патлах Н.М./__________/

                                                                        “30” «березня»  2017_р.                                    “30” «березня»  2017р.

 

 

 

Додаток 4.

 

Затверджено:                                                    Погоджено:

 

Сільський голова                                                     Представник профспілки

                                                                          

_________________ /________/                      _________________ /________/

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про преміювання працівників виконавчого апарату

Клишківської сільської ради.

            

1.   Положення про преміювання працівників виконавчого апарату розроблено на підставі статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування “, Постанови Кабінету Міністрів від 09 березня 2006 року № 268 “Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів “, Постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 року №504 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 9 березня 2006 року № 268», постанови  Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 212 «Про затвердження порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну працю в органах державної влади, зразкове виконання обов’язків» та Постанови Кабінету Міністрів України від 02жовтня 2003 року №1563 «Про внесення змін до порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків».

2.  Положення про преміювання передбачає основну мету – зацікавлене підвищення відповідальності працівників за результати своєї роботи по забезпеченню діяльності ради, виконавчого комітету її постійних та інших комісій ради, депутатів, виконання працівниками своїх посадових інструкцій та обов’язків, доручень голови ради, а також дотримання зміцнення правопорядку та дисципліни.

3.   Преміювання працівників виконавчого апарату сільської ради проводиться в межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менше  10% посадових окладів та економії фонду оплати праці.

 4Преміювання працівників виконавчого апарату сільської ради здійснюється відповідно до особистого вкладу кожного працівника в загальні результати роботи в межах утворення преміювання,на підставі розпорядження сільського голови.

 5Розмір щомісячної премії сільському голові визначає сесія сільської ради.

 6Дія цього Положення поширюється на усіх працівників сільської ради, премії нараховуються посадовим особам місцевого самоврядування, службовцям та прибиральниці службових приміщень за фактично відпрацьований час  на посадовий оклад.

 7. В окремих випадках за виконання особливо важливих робіт, доручень та в зв’язку з ювілейними датами, державними та професійними святами працівникам може бути видана одноразова премія у межах коштів передбачених на преміювання кошторисом виконавчого апарату сільської ради.

 8.   Не виплачується премія працівникам :

        -  за час хвороби, перебування у відпустках без збереження заробітної плати, на навчанні у  вищих та середніх спеціальних учбових закладах у місяці, за який проводиться преміювання;

       -    звільнення з роботи за особистим бажанням та порушення трудової дисципліни;

       -    до яких застосоване дисциплінарне стягнення за той період, у якому мав місце проступок, або за той, у якому він був виявлений.

 9.  При переводі на іншу роботу, виході на пенсію, звільнення у зв’язку із скороченням штатів та з інших поважних причин премія виплачується за фактично відпрацьований період.

10Працівники можуть бути позбавлені премії повністю або частково за :

  -  несумлінне ставлення до своїх службових обов’язків та невиконання їх у повному обсязі;

- неякісну підготовку матеріалів для внесення на розгляд сесії сільської ради, рішень сесії,  розпоряджень сільського голови;

         - неякісний контроль та порушення строків виконання рішень сільської ради, розпоряджень та доручень сільського голови;

11.   Позбавлення премії або зменшення її розміру оформляється розпорядженням сільського голови.

12.    Надбавка за високі досягнення у праці, та надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється службовцям  у розмірі до 50 відсотків посадового окладу  з урахуванням надбавки за вислуги років.

13.   Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 09 березня 2006 року № 268 “Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів “,сільському голові та працівникам виконавчого апарату сільської ради надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати згідно з поданими заявами та розпорядженням сільського голови, а сільському голові за рішенням сесії.

14.   Посадовим особам місцевого самоврядування виконавчого апарату сільської ради відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 09 березня 2006 року № 268 «Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів»,при виході у відпустку надається допомога на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати.

15.    Посадовим особам місцевого самоврядування виконавчого апарату сільської ради виплачується грошова винагорода за сумлінну безперервну працю в органах місцевого самоврядування і органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків голові сільської ради за рішенням ради, іншим посадовим особам місцевого самоврядування за розпорядженням сільського голови в межах фонду оплати праці.

16.    Це положення набуває чинності з «__»______________ року.

 

 

 

Додаток 5.

 

Графік погашення заборгованості із заробітної плати.

 

№ п.п.

Термін погашення

Сума до погашення, грн.

Залишок боргу, грн.

 

 

                                                                                                                                                          Заборгованості із заробітної плати в установі немає.

 

 

 

                                                                                                                    Прядка Б.В./__________/                         Патлах Н.М./__________/

                                                                                                                     “30” «березня»  2017_р.                                    “30” «березня»  2017р.

 

 

 

Додаток6.

 

 

                                                                                                                                                                                           Перелік

                                                                                                                                                              професій і посад працівників, яким видається безоплатно спецодяг,

                                                                                                                                                                        спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту

п.п.

Назва професій і посад

Назва спецодягу,

спецвзуття та інших засобів захисту

Строк носки

Примітка

(заміна, яка дозволяється)

 

                                                                                                                                                                      1.       Прибиральниця                              халат х/б, рукавиці            12              чергові

                                                                                                                                                            резинові

                                                                                                                                                                     2.       Опалювач                                       костюм х/б,                       12        

                                                                                                                                                                                                                                        рукавиці брезентові          12               чергові                       

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            Сільський голова                                                     Представник профспілки

 

                                                                                                                                                                                 Прядка Б.В./__________/                                      Патлах Н.М./__________/

                                                                                                                                                                             “30” «березня»  2017_р.                                    “30” «березня»  2017р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7.

 

                                                                                                                                                                                                                  Перелік

                                                                                                                                                                         професій і посад працівників, яким видається безоплатно мило,

                                                                                                                                                                                              миючі та знешкоджуючі засоби

п.п.

Назва виробництв, цехів,

професій і посад

Назва миючих та

знешкоджувальних

засобів

Норма видачі

та періодичність

(на місяць)

 

                                                                                                                                                                       1.       Прибиральниця                              миючі засоби (мило)                         200 грам.

                                                                                                                                                                       2.       Опалювач                                       миючі засоби (мило)                         200 грам.

 

 

 

 

Сільський голова                                                     Представник профспілки

            Прядка Б.В./__________/                         Патлах Н.М./__________/

     “30” «березня»  2017_р.                                    “30” «березня»  2017р.