КЛИШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА    

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  28 листопада  2019  року №72

 

Про схвалення проекту рішення «Про бюджет Клишківської сільської ради на 2020 рік»  та проект «Прогноз бюджету Клишківськоїї сільської ради  на 2021-2022 роки»

 

Заслухавши та обговоривши проект рішення бюджету сільської ради на 2020рік  і матеріали, що до нього додаються, та керуючись статтею 17, пунктом 1 частини «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною  4 статті 21, частиною 1 статті 76 Бюджетного Кодексу України, виконавчий комітет Клишківської сільської ради,

    ВИРІШИВ:

 

1. Схвалити проект рішення Клишківької сільської  ради «Про бюджет Клишківської сільської ради на 2020 рік» (додаток 1).

 

2. Схвалити проект «Прогноз бюджету  Клишківської сільської ради  на 2021 та 2022 роки» (додаток 2).

 

3. Головному бухгалтеру бухгалтерського обліку та звітності Богаш Ю.І. проект рішення винести на розгляд і затвердження на сесії сільської ради.

 

 

 

          Сільський  голова                                              Б.Прядка

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення  виконавчого комітету

від 28 листопада  2019  року №72

 

КЛИШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

____ сесія VІІ скликання

 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я  *

 

від ________ № ________/VII

 

Про бюджет Клишківської сільської ради

 на 2020 рік

 

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, частини1 статті 61, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань бюджету, фінансів та соціального забезпечення Клишківська сільська рада  В И Р І Ш И Л А:

 

1.Визначити на 2020 рік:

доходи бюджету Клишківської сільської ради у сумі 2 371 200 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 2 363 200 грн., доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади  8000  грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Клишківської сільської ради у сумі 2 371 200  грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету Клишківської сільської ради 2 363 200 грн., видатки спеціального фонду бюджету Клишківської сільської ради  8000 грн.;

- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Клишківської сільської ради у розмірі 47000 грн., що становить 2 відсотки видатків загального фонду бюджету Клишківської сільської ради , визначених цим пунктом;

-  

2.  Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів бюджету Клишківської сільської ради на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат бюджету ради на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 632900,0  грн. згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді бюджету Клишківської сільської ради на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету Клишківської сільської ради належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та міжбюджетні трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України,  (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 15 Бюджетного кодексу України та частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Клишківської сільської ради на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 15 та частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Клишківської сільської ради згідно з відповідними пунктами частини 8 статті 69-1 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами абзацу 1 пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

а)  благоустрій території Клишківської ради (за рахунок джерел, визначених абзацом 1 пункту 7 цього рішення).

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

9. Доручити Клишківській сільській раді (її фінансовому органу)  здійснювати у 2020 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету сільської ради  на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

10.  Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Клишківської сільської ради  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головному розпоряднику коштів бюджету Клишківської сільської ради забезпечити :

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет Клишківсської сільської ради відповідно до законодавства, а саме:

публічне представлення та публікації інформації про бюджет Клишківської сільської ради за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

5) у першочерговому порядку потребу в коштах  на опалату праці працівників  бюджетних  установ відповідно до встановлених  законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

6)  у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

7) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 12. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету Клишківської сільської ради фінансовий відділ здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.

Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків  бюджету Клишківської сільської ради  крім випадків передбачених цим рішенням, здійснюються за рішенням виконавчого комітету Клишківської сільської ради, погодженим з постійною комісією з питань бюджету,  фінансів та соціального забезпечення.

Надати право виконавчому комітету Клишківської сільської ради вносити зміни до переліку об’єктів та заходів, що проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку, екологічного податку,  грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства  про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської  та іншої діяльності, надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, переліку регіональних програм, які  фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету, у  межах та із зміною обсягів загального і спеціального фондів.

13. Установити, що вільний залишок коштів загального фонду сільського бюджету на 1 січня 2020 року використовується шляхом внесення змін до цього рішення.

14. Це рішення набирає чинності з  1 січня 2020 року.

15.  Додатки № 1,2,3,4,5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16.  Клишківській сільській раді оприлюднити це рішення не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття  на офіційному сайті Клишківської сільської ради  http://klushku.shostkarr.org.ua/, не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття.

18. Рішення про звіт про квартальне та річне виконання бюджету Клишківської сільської ради оприлюднити на офіційному сайті Клишківської сільської  рад  http://klushku.shostkarr.org.ua/, не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття.

19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету,  фінансів та соціального забезпечення.

 

 

 

             Секретар виконкому                                               Г.Дзюба 

 

 

*   з   обов’язковим  коригуванням  у грудні 2019 року

 

Додаток 2

до рішення  виконавчого комітету

від 28 листопада  2019  року №72

 

ПРОГНОЗ

БЮДЖЕТУ КЛИШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 НА 2021 ТА 2022 РОКИ

 

 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі передбачає складання прогнозу бюджету  на наступні за плановим  два бюджетні періоди (ч.9 ст.20 Бюджетного кодексу України).

Прогноз бюджету Клишківської сільської  ради на 2021 та 2022 роки (далі – Прогноз бюджету сільради ) розроблено з сформовано з урахуванням змін, внесених до Податкового і Бюджетного кодексів України, положення проектів Законів України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»,  та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555  «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки» та перспектив соціально - економічного розвитку громади.

Складання прогнозу бюджету сільради на наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється на підставі діючих положень бюджетно-податкового законодавства, а також з урахуванням засад та принципів формування бюджетів, які зазначених Кабінетом Міністрів України.

 

 

2. ІНДИКАТИВНІ ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТУ КЛИШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

Головним  завданням розвитку  Клишківської сільської ради в середньостроковому періоді є забезпечення стабілізації економіки та зростання добробуту і підвищення якості життя населення на базі інвестиційної складової, що є передумовою для розв’язання соціально-економічних проблем та позитивних зрушень в економіці.

При формуванні  прогнозу  бюджету Клишківської сільської ради враховано особливості, що доведені Міністерством фінансів України відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України :

Показники

2020 рік

2021 рік

2022 рік

1

2

3

4

Мінімальна заробітна плата:

– з 1 січня року (гривні)

– темпи росту (відсоток)

 

4723,0

13,2

 

5003,0

5,9

 

5290,0

5,7

Посадовий оклад працівника І тарифного

розряду Єдиної тарифної сітки:

– з 1 січня року (гривні)

– темпи росту (відсоток)

 

2102,0

9,4

 

2270,0

8,0

 

2445,0

7,7

 

Прожитковий мінімум в розрахунку на одну особу:

– з 1 січня року (гривні)

– з 1 липня року (гривні)

– з 1 грудня року (гривні)

 

 

2027,0

2118,0

2189,0

 

2189,0

2288,0

2358,0

 

2358,0

2464,0

2530,0

Основними завданнями прогнозу бюджету Клишківської сільської ради є підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків. Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики Клишківської  сільської ради.

Прогноз бюджету сільради включає в себе індикативні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Клишківської сільської ради за основними видами доходів, фінансування, видатків.

  На середньострокову перспективу основними завданнями бюджету Клишківської сільської ради є:

 • підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів;
 • активізація підприємницького потенціалу, підвищення податкоспроможності;                                                                                
 • забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів передбачених місцевими бюджетними програмами;
 • посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;            
 • підтримка економічного зростання Клишківської сільської ради, підвищення рівня прозорості та раціональності бюджетного процесу, зміцнення фінансово-економічної самостійності сілького бюджету.
 • запровадження дієвих заходів з енергозбереженняя в установах, які фінансуються з бюджету села.

 

3. ЗАГАЛЬНІ ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТУ КЛИШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

 

Головним  завданням розвитку  Клишківської сільської ради в середньостроковому періоді є забезпечення стабілізації економіки та зростання добробуту і підвищення якості життя населення на базі інвестиційної складової, що є передумовою для розв’язання соціально-економічних проблем та позитивних зрушень в економіці.

 

Загальні показники  бюджету Клишківської сільської ради

  на 2021 - 2022 роки , (тис. грн.)

 
 

Найменування показника

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

 

(факт)

(план зі змінами)

(план)

(прогроз)

(прогроз)

 

1

2

3

4

5

6

 

І Загальні показники надходжень

 

Доходи (з міжбюджетними трансфертами)

2599,9

2406,7

2371,2

2461,1

2612,0

 

Загальний фонд

2593,0

2399,3

2363,2

2450,4

2600,3

 

Спеціальний фонд

6,9

7,4

8,0

10,6

11,7

 

Дефіцит / профіцит

-241,5

-60,2

0,00

0,00

0,00

 

Загальний фонд

-242,9

-54,8

0

0

0

 

Спеціальний фонд

1,4

-5,4

0

0

0

 

Разом по розділу І

2,599,9

2406,7

2371,2

2461,1

2612,0

 

ІІ Загальні показники видатків

 

Видатки

2358,4

2346,5

2371,2

2461,1

2612,0

 

Загальний фонд

2350,1

2344,5

2363,2

2450,4

2600,3

 

Спеціальний фонд

8,3

2,0

8,0

10,6

11,7

 

Разом по розділу ІІ

2358,4

2346,5

2371,2

2461,1

2612,0

 

Прогнозні показники бюджету Клишківської  сільської ради ґрунтується на принципі збалансованості бюджету, що призведе до підвищення результативність та ефективність витрачання бюджетних коштів, посилення бюджетної  дисципліни, покращить спрямовування  фінансового ресурсу на реалізацію пріоритетних соціальних напрямків та завдань для забезпечення динамічного і збалансованого розвитку громади.

Індикативні прогнозні показники бюджету Клишківської сільської ради на 2021 та 2022 роки є основою для складання розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту бюджету сільради на середньострокову перспективу.

 

 

4. ДОХОДИ БЮДЖЕТУ КЛИШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

НА 2021 ТА 2022 РОКИ

 

При розрахунку прогнозу  доходів бюджету Клишківської сільської ради на 2020-2022 роки враховувалися  основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку України, норм податкового та бюджетного законодавства.

Пріоритетні завдання, які необхідно здійснити в рамках реалізації бюджетної політики при наповненні бюджету Клишківської  сільської ради:

- забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики, зокрема прозорості та врахування громадської думки, під час підготовки, прийняття і перегляду рішень про місцеві податки та збори;

- забезпечення проведення масово-роз’яснювальної роботи серед населення через засоби масової інформації щодо соціального значення легалізації праці та заробітної плати, обов’язкового декларування доходів та сплати податків. 

При середньостроковому плануванні  бюджету сільради в дохідній частині враховувалися фактори впливу на збільшення/зменшення надходжень платежів до бюджету:

 ріст середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника;

ріст фонду оплати праці працівників (штатних та нештатних), зайнятих економічною діяльністю;

 ріст мінімальної заробітної плати.

Доходи  бюджету   Клишківської сільської ради  на 2020 – 2022 роки, (тис. грн.)

 
 

Найменування показника

2018 рік (факт)

2019 рік (затверджено зі змінами)

2020 рік (проект)

2021 рік (прогноз)

2022 рік (прогноз)

 

1

2

3

4

5

6

 

податкові надходження

2530,6

2350,3

2302,8

2378,2

2516,3

 

загальний фонд

2530,6

2350,3

2302,8

2378,2

2516,3

 

спеціальний фонд

0

0

0

0

0

 

неподаткові надходження

69,3

56,4

68,4

82,9

95,7

 

загальний фонд

62,4

49,0

60,4

72,3

84,0

 

спеціальний фонд

6,9

7,4

8,0

10,6

11,7

 

Разом доходів

2599,9

2406,7

2371,2

2461,1

2612,0

 

загальний фонд

2593,0

2399,3

2363,2

2450,4

2600,3

 

спеціальний фонд

6,9

7,4

8,0

10,6

11,7

 

 

Показники дохідної частини прогнозу  доходів бюджету Клишківської сільської  ради  на середньостроковий період розроблені з урахуванням чинних норм податкового та бюджетного законодавства, зокрема в частині податкових та неподаткових надходжень та інших доходів. Враховуючи чинні норми загальні прогнозні показники доходів бюджету сільради на 2020-2022 роки зростають.

 

Загальні показники доходів  бюджету  Клишківської сільської ради у 2020 - 2022 роках,

(тис. грн.)

                                                                                                  

                   

Найменування показника

2019

2020 рік

2021 рік

2022 рік

очікування

прогноз

відхилення до попереднього року

прогноз

відхилення до попереднього року

прогноз

відхилення до попереднього року

+/-

%

+/-

%

+/-

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Бюджет Клишківської сільської ради

2406,7

2371,2

-35,5

98,5

2461,1

89,9

103,8

2612,0

150,9

106,1

загальний фонд

2399,3

2363,2

-36,9

98,5

2450,4

87,2

103,7

2600,3

149,9

106,1

спеціальний фонд

7,4

8,0

0,6

108,1

10,6

2,6

132,55

11,7

0,8

110,4

 

 

Прогноз доходів загального фонду бюджету Клишківської сільської ради на 2021 рік  складає  суму в розмірі  2461,1 тис. грн., тобто приріст становить 89,9 тис. грн.  або + 3,8 відс. до прогнозних показників на 2020 рік, а у 2022 році приріст прогнозується на суму 150,9 тис. грн. на  + 6,1 відс.

У 2021 році показники доходів спеціального фонду  бюджету  Клишківської сільської ради  прогнозуються в розмірі  10,6 тис. грн. , тобто приріст складає суму 2,6 тис. грн. або + 32,5 відс. до показників на 2020 рік, а у 2022 показники збільшаться лише на 10,4 відс.

 

Індикативні прогнозні показники дохідної частини бюджету

 Клишківської сільської  ради

на 2021-2022 роки (тис. грн.)                                                                                    

Найменування показника

2020 рік

2021 рік

2022 рік

прогноз

прогноз

відхилення до попереднього року

прогноз

відхилення до попереднього року

+/-

%

+/-

%

1

2

3

4

5

6

7

8

Рентна плата  та плата за використання інших природніх ресурсів

233,0

275,5

42,5

118,2

280,4

4,9

101,8

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

3,8

5,2

1,4

136,8

6,0

0,8

115,4

Місцеві податки

2066,0

2097,5

31,5

101,5

2229,9

132,4

106,3

Неподаткові надходження

68,4

82,9

14,5

121,2

95,7

12,8

115,4

Цільові фонди  

 

 

 

 

 

 

 

Всього

2371,2

2461,1

89,9

105,29

2612,0

150,9

106,1

 

Основним джерелом формування  дохідної частини прогнозу бюджету Клишківської сільської  ради  у 2022-2022 роках  являються місцеві податки ( у 2021 році це 85,2 відс. до загального обсягу доходів, у 2022 році – 85,4 відс.

 

 

5. ВИДАТКИ  ПРОГНОЗУ БЮДЖЕТУ  КЛИШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ НА 2021- 2022 РОКИ

Пріоритетними напрямами розвитку Клишківської сільради на 2021-2022 роки залишаються: забезпечення умов для соціально-економічного зростання в усіх галузях і сферах діяльності, модернізація інфраструктури, зростання надходжень до бюджету сільради шляхом підвищення життєвого рівня населення громади.

Прогноз видатків бюджету сільради на 2021 та 2022 роки розроблено з врахуванням основних прогнозних показників економічного та соціального розвитку, інфляційної динаміки, подальшого підвищення розмірів державних соціальних стандартів (розміри мінімальної заробітної плати, посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та прожиткового мінімуму), граничних планових обсягів видатків загального фонду на 2020 рік.

При формуванні видаткової частини прогнозу  бюджету Клишківської сільської ради враховано особливості, що доведені Міністерством фінансів України відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України :

 

Показники

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Мінімальна заробітна плата:

– з 1 січня року (гривні)

– темпи росту (відсоток)

 

4723,0

13,2

 

5003,0

5,9

 

5290,0

5,7

Посадовий оклад працівника І тарифного

розряду Єдиної тарифної сітки:

– з 1 січня року (гривні)

– темпи росту (відсоток)

 

 

2102,0

9,4

 

2270,0

8,0

 

2445,0

7,7

 

1

2

3

4

Прожитковий мінімум в розрахунку на одну особу:

– з 1 січня року (гривні)

– з 1 липня року (гривні)

– з 1 грудня року (гривні)

 

 

2027,0

2118,0

2189,0

 

2189,0

2288,0

2358,0

 

2358,0

2464,0

2530,0

 

Враховуючи нові норми бюджетного законодавства, вимоги Уряду щодо посилення відповідальності місцевих органів влади за формуванням і  використанням фінансових ресурсів, прогноз бюджету сільради складений з урахуванням необхідності проведення розпорядниками коштів реальних заходів у частині оптимізації бюджетних витрат, скорочення непродуктивних видатків для концентрації ресурсів на виконанні основних функціональних повноважень.

Видатки прогнозу бюджету сільради  розраховувалися відповідно до прогнозних показників доходної частини бюджету з дотриманням принципу пропорційності планування призначень на здійснення видаткових повноважень.

 Пріоритетом бюджетної політики у середньостроковому періоді є реформування міжбюджетних відносин з метою забезпечення регіонального економічного зростання, підвищення рівня фінансової незалежності та видаткової автономності бюджету сільради, підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

При плануванні прогнозу видатків бюджету Клишківської  сільської ради на 2021 та 2022 роки враховуються,  у першочерговому порядку,  потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,  проведення розрахунків за електричну та теплову енергію,  послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами,  та на здійснення інших  видатків, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

 

Індикативні прогнозні показники видатків бюджету Клишківської сільської ради  за функціональним призначенням

на 2020-2022роки,  (тис. грн.)

 

Найменування показника

2020 рік

2021 рік

2022 рік

прогноз

прогноз

відхилення до попереднього року

прогноз

відхилення до попереднього року

+/-

%

+/-

%

1

2

3

4

5

6

7

8

Державне управління

1270,0

1300,0

30

102,4

1340,5

40,5

103,1

Культура і мистецтво

350,3

360,4

10,1

102,9

384,6

24,2

106,7

Соціальний захист та соціальне забезпечення

40,0

50,0

10

125,0

60,0

10,0

120,0

Фізична культура і спорт

10,0

10,0

0

100,0

15,0

5,0

150,0

 

Водопровідно-каналізаційне господарство

17,0

20,0

3

117,6

24,5

4,5

122,5

Благоустрій села

203,5

234,7

31,2

115,3

290,0

55,3

123,6

Розроблення схем забудови

100,0

100,0

0

100,0

100,0

0

100,0

Місцева пожежна охорона

380,4

386,0

5,6

101,5

397,4

11,4

103,0

ВСЬОГО

2371,2

2461,1

89,9

103,8

2612,0

150,9

106,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Пріоритетним завданням є належне фінансове забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування для здійснення ними повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами. У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити заходи щодо:

організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності сільської ради;

забезпечення повноцінного виконання повноважень сілької ради згідно з чинним законодавством;

удосконалення співпраці органами місцевого самоврядування з питань правових засад місцевого самоврядування з підприємства та підприємцями села;

подальший розвиток створеної прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого самоврядування, підвищенню рівня довіри до сільської ради;

створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених чинним законодавством України;

вивченню та впровадженню кращого досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Пріоритетними напрямками у галузі є впровадження нових механізмів надання послуг  пільговим категоріям громадян, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту.

Передбачається виконання таких завдань як створення системи всебічної підтримки громадянської активності, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій, а також  забезпечення своєчасності отримання громадянами державних соціальних гарантій, надання адресної соціальної допомоги населенню громади у вигляді компенсацій, а також державних гарантій ветеранам війни, учасникам АТО та особам, постраждалим внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС та іншим пільговим категоріям громадян.                                                                        

Основні результати, яких планується досягти:

- підвищення рівня соціального захисту найбільш соціально незахищених верств населення та ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування;

- створення сприятливих умов для формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я, боротьби зі шкідливими звичками;                                                       

 - забезпечення права дитини на сімейне виховання, розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- досягти визначених цілей планується шляхом: надання соціальних послуг відповідно до програми «Турбота».

КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО

Пріоритетом у цій галузі будуть підвищення якості надання культурно-освітніх послуг та послуг дозвілля, посилення зв’язків з органами місцевого самоврядування у вирішенні проблемних питань розвитку галузі.

Головними пріоритетами галузі будуть у 2021-2022 роках є:

 забезпечення на території громади реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва, бібліотечної політики;

реалізація прав громадян на свободу літературної та художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг для кожного;

розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку української культури, культурної самобутності корінних народів і національних меншин;

збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків українського народу.

Передбачається виконання низки завдань:                                                                                                                             

зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури;

зміцнення кадрового потенціалу працівників галузі “Культура і мистецтво” громади шляхом підвищення їх фахового рівня та проведення інноваційних семінарів, курсів підвищення кваліфікації тощо;

Результативні показники, яких планується досягти:

підвищення рівня культурного обслуговування громадян, забезпечення їх доступу до культурних надбань, розширення надання якісних культурно-дозвільних послуг населенню;

відродження та збереження традиційної української культури;                     

збільшення чисельності читачів, обсягу примірників бібліотечного фонду та книговидач;

забезпечення проведення культурно-освітніх та мистецьких заходів на належному рівні, збільшення їх кількості.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

Пріоритетами розвитку галузі будуть всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації.

Передбачається виконання таких завдань:

 • підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом;
 • створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці шляхом розвитку інфраструктури для занять спортом та активного відпочинку;
 • розширення можливостей та активізація участі молоді в життєдіяльності територіальної громади;
 • активне просування, всебічна підтримка та захист традиційних сімейних цінностей;
 •  створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів;
 • формування гендерної культури та усунення гендерних стереотипів у суспільстві.

Очікувані результати, які планується досягти при реалізації даного напрямку:

підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров'я нації та попередження захворювань;

насичення спортивними спорудами у кількості і якості, що надасть змогу створити необхідні умови для залучення різних категорій громадян до занять фізичною культурою і спортом.

 

ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Пріоритетними завданнями реформування житлово-комунального господарства у прогнозному періоді буде підвищення якості надання послуг для всіх верст населення. Прогнозом бюджету сільради  на 2021 та 2022 роки передбачається спрямувати кошти на утримання в належному стані території громади шляхом надання якісних послуг з благоустрою громади.

       Передбачається здійснити такі заходи:

         – ремонт та утримання автомобільних доріг місцевого значення, що знаходяться в комунальній власності селв;

        – розробка довгострокових програм, перспективних планів утримання та розвитку дорожнього господарства;                                                                                                       

Пріоритетними завданнями діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища є забезпечення охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів.

Передбачається здійснити заходи щодо забезпечення охорони та раціонального використання наявних в громаді  природних ресурсів,  мінімізації шкідливого впливу на довкілля небезпечних відходів.

Сільрадою згідно з чинним законодавством у 2021-2022 роках здійснюватимуться заходи, направлені на охорону та раціональне використання природних ресурсів, утилізацію відходів, мінімізацію шкідливого впливу на довкілля небезпечних відходів та іншу діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 Конкретні показники обсягу видатків на 2021-2022 роки будуть уточнюватись залежно від реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

 

 ПОРЯДОК ТА БЕЗПЕКА

Пріоритетними завданнями діяльності у сфері правопорядку та безпеки є забезпечення:

 • зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян;
 • здійснення заходів щодо попередження, профілактики і боротьби із пожежами;
 • покращення матеріально-технічної бази місцевої пожежної охорони.

Передбачається здійснити заходи щодо забезпечення зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території Клишківської сільради, зменшення кількості пожеж на території громади.

 

                                  6.  ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Внутрішні чинники, які обумовлюють необхідність фінансування бюджету та напрями спрямування залучених коштів.

У 2021 та 2022  роках відповідно до частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України з метою отримання додаткових надходжень до сільського бюджету, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, розглядається  можливість розміщень тимчасово вільних коштів бюджету на депозитних рахунках у грошово-кредитних установах.

На стадії затвердження та в ході внесення змін до  сільського бюджету ди, з метою виконання положень пункту 4 частини першої статті 7, статей 14 та 72 Бюджетного кодексу України в  сільському бюджеті  можуть виникати:

дефіцит за загальним фондом у разі використання вільного залишку бюджетних коштів.

профіцит за загальним фондом у разі спрямування до бюджету розвитку коштів із загального фонду бюджету;

дефіцит за спеціальним фондом у разі залучення до бюджету розвитку коштів із загального фонду бюджету, а також у разі використання залишків коштів спеціального фонду сільського  бюджету , крім власних надходжень бюджетних установ.

Конкретні показники обсягу видатків бюджету ОТГ на прогнозні роки уточнюватимуться залежно від реальних можливостей бюджету на відповідний рік.

7. МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ

    Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів на 2021 – 2022 роки (тис. грн.)

Назва показника

2020 рік

2021 рік

Субвенція  районному бюджету

140,0

150,0

Передбачається надання трансфертів з сільського бюджету Клишківської сільської ради іншим місцевим  бюджетам:

 - Шосткинській районній раді на здійснення соціальних виплат, пільг, субсидій та допомог, визначених підпунктом б) пункту 4 частини першої статті 89, підпунктом а) пункту 4 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України, обласними програмами соціального захисту, що здійснюються за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджетів; надання медичних послуг вторинної медицини  жителям  Клишківської сільської громади за рахунок міжбюджетних  трансфертів з  сільського бюджету;

         Пріоритетом бюджетної політики у середньостроковому періоді є реформування міжбюджетних відносин з метою забезпечення регіонального економічного зростання, підвищення рівня фінансової незалежності та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

 

 

               Секретар виконкому                                               Г.Дзюба