У К Р Ї Н А

__Клишківська сільська рада  Шосткинського  району

Сумської  області

 

Проект   рішення *

 

                                                     

 

Про  місцевий  бюджет

Клишківської  сільської  ради  на 2019 рік

 

 

  Керуючись  Бюджетним  кодексом  України, відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

Клишківська    сільська  рада ВИРІШИЛА:

 

Визначити  на 2019 рік:

 

-  доходи сільського  бюджету  у сумі 2363500  грн.[1].

в тому числі  доходи  загального фонду   у сумі  2359100грн., доходи спеціального фонду бюджету 4400 грн., у тому числі бюджету розвитку  0      грн. (додаток №1);

  - видатки  сільського   бюджету  у сумі 2363500  грн.1 , у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 2359100   грн. та видатків спеціального фонду бюджету 4400 грн. за  тимчасовою  класифікацією  видатків та  кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2);  .

  оборотний  залишок  бюджетних  коштів  сільського бюджету  у сумі  11800 гривень, що  становить 0,5 відсотків видатків загального фонду  місцевого бюджету,визначених  цим  пунктом;

 

 2. Установити, що  у  загальному  фонді  місцевого бюджету на  2019 рік:

 

    -  до  доходів  загального  фонду  місцевих  бюджетів  належать  доходи, 

      визначені  статтями 64,96 Бюджетного кодексу України,(крім  субвенцій,

     визначених статтею 69!  та  частиною  першою  статті 71 Бюджетного

      кодексу України)

податкові надходження  із  них;

рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів,внутрішні податки на товари та послуги, місцеві податки (податок на майно,плата за землю,єдиний податок)інші податки та збори.

неподаткові надходження  із них:

адміністративні збори та платежі ,доходи від некомерційної господарської діяльності ( орендна плата за користування майном,що у комунальній власності,державне мито), інші неподаткові надходження.

 

               - джерелами  формування  у  частині  фінансування є надходження,                  

визначені  пуктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

 

 

         3. Установити,що  джерелами  фінансування  спеціального  фонду  місцевого  бюджету  на  2019 рік:

              -  у  частині  доходів  є  надходження, визначені ст.69-1 Бюджетного

                    кодексу  України,

власні надходження  із них; плата за послуги, кошти ,що отримують бюджетні установи від організацій,фізичних осіб для виконання цільових заходів.

 

              - у частині  фінансування  є  надходження,  визначені  пунктом 4 частини 1

                статті 15 Бюджетного кодексу України;

 

4. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2019 рік за їх економічною структурою,відповідно до статті 55  Бюджетного  Кодексу  України

        оплата праці працівників бюджетних установ /код 2111/;

         нарахування на заробітну плату  /код 2120/

         оплата комунальних послуг та енергоносіїв / код 2270/ ;

         трансферти населенню /код 2730 /;

Установити, що фінансування витрат по захищеним статтях сільського бюджету  проводиться в першочерговому порядку.

 

5. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного  кодексу України  надати право  виконавчому  комітету  Клишківської сільської ради отримувати у порядку, визначеному  Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття  тимчасових  касових  розривів місцевого  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених  видатків загального фонду на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату придбання  палива ,оплата комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного  бюджетного періоду, за  рахунок коштів  єдиного  казначейського  рахунку  на договірних умовах  без  нарахування  відсотків за  користування  цими  коштами  з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного року.

 

6.Головним  розпорядникам  коштів місцевого бюджету забезпечити  виконання  норм Бюджетного  кодексу  України  стосовно:

-  затвердження  паспортів  бюджетних  програм  протягом  45 днів  з  дня

   набрання  чинності  цим  рішенням;

здійснення  управління  бюджетними  коштами  у  межах  встановлених їм  бюджетних  повноважень  та оцінки  ефективності  бюджетних  програм,

забезпечуючи  ефективне,  результативне  і цільове використання бюджетних  коштів;

 забезпечення  доступності  інформації  про  бюджет відповідно  до

законодавства, а саме:

здійснення  публічного  представлення  та  публікації  інформації  про

бюджет  за бюджетними  програмами  та показниками,бюджетні призначення  щодо  яких  визначені  цим  рішенням,відповідно  до  вимого  та за  формою, встановленими   Міністерством  фінансів України, до 15 березня 2019 року;

-оприлюднення  паспортів  бюджетних  програм  у триденний строк

 з  дня  затвердження  таких  документів;

 Забезпечення  у  повному  обсязі  проведення  розрахунків  за електро-

енергію та  інші  енергоносії та послуги  зв’язку, які споживаються  бюджетними установами, та  укладання  договорів за  кожним  видом  енергоносіїв  у  межах  встановлених та  обґрунтованих  лімітів  споживання  тощо.

.

7.  Збільшення бюджетних призначень по загальному фонду сільської ради на оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків та на капітальні видатки за рахунок зменшення поточних видатків проводиться тільки на підставі рішення сільської ради.

 

8.  Установити , що вільний залишок  коштів загального фонду сільського бюджету на 1 січня 2019 року використовується шляхом змін до цього рішення.

 

9.  Рішення сільської ради  набирає чинності  з 01 січня 2019   року.

 

10.  Додатки 1,2,   до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

11.Оприлюднити це рішення  в десятиденний  строк  з  дня  його  прийняття відповідно  до  частини  четвертої  статті  28 Бюджетного кодексу України.

 

            Сільський голова                                         Прядка  Б.В.