УКРАЇНА

                                    КЛИШКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                       ШОСТКИНСЬКОГО  РАЙОНУ СУМСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                   СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

                                                ДВАДЦЯТЬ  П’ЯТА  СЕСІЯ

                                                            РІШЕННЯ                                                                      

с.Клишки                                                                                              19 грудня 2017
 

Про затвердження  Правил благоустрою території населеного пункту Клишківської сільської ради в новій редакції, Правил дотримання тиші в  громадських  місцях населених пунктів сільської ради та Правил утримання домашніх тварин на території   Клишківської  сільської ради                                                                                                                                                                                            У зв’язку із змінами в законодавстві та прийняттям Закону України №4710- VI  від 17.05.2012 «Про внесення  змін до деяких законів України щодо благоустрою населених пунктів»2012 року (із змінами № 1197-VII від 10.04.2014,   керуючись положеннями   ст.  26,59 Закону України    "Про    місцеве    самоврядування   в   Україні", Закону України «Про благоустрій населених пунктів», частини   2  ст.  5  Кодексу  України  про адміністративні правопорушення, з метою наведення санітарного порядку на території сільської ради ,Законами України “Про захист тварин від жорстокого поводження”, “Про тваринний світ”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про ветеринарну медицину”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про захист населення від інфекційних хвороб” та іншими нормативно-правовими  актами, які діють на території України                                                                                                                                                 Клишківська  сільська рада вирішила:                                                                                                      

1.Затвердити Правила благоустрою  території, правила дотримання тиші в  громадських  місцях населених пунктів сільської ради та Правила утримання домашніх тварин на території  Клишківсько  сільської ради .(додатки №1,№2,  )
2.Довести Правила благоустрою  території населених пунктів сільської ради, Правила дотримання тиші в громадських  місцях населених пунктів сільської ради, Правила утримання домашніх тварин на території Клишківської сільської ради до відома мешканців Клишківської сільської ради.
3.   Рішення вступає в дію з 19.01.2018р.
4. Встановити адміністративну   відповідальність за порушення Правил  благоустрою   території, згідно положень ст. 152 Кодексу  України про   адміністративні   правопорушення. 
4.1.Встановити адміністративну відповідальність за порушення Правил дотримання   тиші  в  громадських  місцях,  згідно положень ст.182 Кодексу    України   про   адміністративні   правопорушення.
4.2.Встановити адміністративну відповідальність за порушення Правил утримання домашніх тварин на території Клишківської  сільської ради ,  згідно положень ст.154 Кодексу    України   про   адміністративні   правопорушення 
5. Уповноважити спеціалістів виконкому сільської ради складати  протоколи    про   адміністративні правопорушення з  виявлених  порушень  Правил,  встановлених   цим рішенням,   надсилати їх відповідно до ст. 257 Кодексу України про адміністративні правопорушення  органові,  уповноваженому  розглядати  справу  про адміністративне правопорушення.
6.  Контроль  за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради   з соціально-економічного і культурного розвитку                                                                                            

                    Сільський голова                                                  Б.В.Прядка

 

                                                                                                   Додаток №1
                                                                                              до рішення 25сесії                                                                                               VI1 скликання Клишківської 
                                                                                              сільської ради від 19.12.2017року

 

^                                          ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ 

                          території населеного пункту Клишківської сільської ради

Загальні положення

Правила благоустрою території сільської ради - це нормативно-правовий акт, яким регламентується порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою і території с. Клишки(далі за текстом - Правила).

Територія сільської ради — сукупність всіх земельних ділянок, в тому числі - зелених ділянок, які використовуються, для розміщення об'єктів загального користування: парків, скверів, вулиць, доріг, площ, при будинкових територій, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, учбових, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, комунальних, складських та інших об'єктів в межах с. Клишки. Територія сільської ради повинна утримуватись в належному стані та використовуватись за її прямим призначенням, з дотриманням Правил благоустрою території сільської ради , планів з благоустрою, раціональному використанню територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання та іншої документації.
Правила спрямовані на забезпечення в селах сільської ради чистоти та порядку, за невиконання яких передбачена адміністративна відповідальність.
Правила благоустрою території сільської ради діють на основі Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів”, «Про внесення змін до деяких законів України щодо благоустрою населених пунктів»,  “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про відходи”, “Про охорону атмосферного повітря”, “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування”, ”Про основи містобудування”, «Про регулювання містобудівної діяльності», “Про охорону і використання пам’ятників історії і культури”, “Про рекламу” та іншими законодавчими актами України.                Сфера дії Правил та учасників правовідносин у цій сфері                                                                           1.1. Ці Правила благоустрою території сільської ради (далі - Правила) визначають правові, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою сільської ради і спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людей. 
1.2. Дія Правил поширюється на відносини, що виникають у сфері благоустрою території сільської ради, а саме: землеустрою, містобудування, озеленення територій, утримання будинків і споруд, освітлення територій, а також у галузі охорони навколишнього середовища. 
1.3. Правила регулюють права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою територій сіл сільської ради, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в селах. 
1.4. Учасниками правовідносин з питань благоустрою за цими Правилами є керівники та інші уповноважені посадові особи підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності, громадяни, а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою. 
Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та доступності Правил. 
2. Порядок громадського обговорення проекту та внесення змін до Правил
2.1. Кожен громадянин сільської ради має право на вільний доступ до Правил, на подання пропозицій про внесення до них змін та на участь у розробці і здійсненні заходів з благоустрою території сільської ради . 
2.2. Подання пропозицій до Правил громадськістю здійснюється відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” через оприлюднення в засобах масової інформації. 
2.3. У разі необхідності внесення змін до Правил, пропозиції вносяться на розгляд сільської ради громадянами, громадськими організаціями, сільською радою та її виконавчими органами в порядку встановленому нормами діючим законодавством України.
2.4. Правила розташовуються на дошці оголошень в сільській раді і організовується загальний доступ для ознайомлення всіма мешканцями сільської ради з Правилами. 
 3. Участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил
3.1. Участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил здійснюється на доброчинних засадах. 
3.2. Сільська рада, громадяни та громадські організації у сфері благоустрою сіл сільської ради мають право: 
- користуватися об'єктами благоустрою території сільської ради;
- населення сіл залучається до заходів благоустрою території шляхом прийняття рішень радою та/або її виконавчим органом для проведення в селах місячників з наведення чистоти, суботників, інших акцій та заходів з благоустрою території сільської ради;.
- брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території сільської ради; 
-   вносити на розгляд сільської ради пропозиції з питань благоустрою сіл; 
- отримувати у встановленому законом порядку повну та достовірну інформацію з Правил благоустрою території сільської ради та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту; 
- брати участь у сільських конкурсах на визначення кращого подвір'я, будинку, квітника та ін.; 
- вимагати від балансоутримувачів об'єктів благоустрою або уповноважених виконання робіт з благоустрою сіл у разі, якщо невиконання таких робіт може завдавати шкоди життю, здоров'ю або майну громадян; 
- звертатись до суду з позовом про відшкодування матеріальних збитків чи заподіяної шкоди здоров'ю громадян, внаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою;
- звертатись до суду з позовом про відшкодування матеріальних збитків чи заподіяної шкоди, внаслідок дій чи бездіяльності третіх осіб. 
 4. Порядок здійснення (виконання) благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою
4.1. Ці Правила є обов'язковими для виконання всіма підприємствами, організаціями, установами, розташованими в межах сіл сільської ради, незалежно від форми їх власності та громадянами села. Управління в сфері благоустрою сіл забезпечується Клишківської  сільською радою та її виконавчим комітетом. Роботи по благоустрою та утриманню територій об'єктів благоустрою здійснюються у відповідності із зазначеним порядком.
4.2. Для організації благоустрою та утримання території об'єктів благоустрою сільська рада та її виконавчий комітет залучають підприємства, установи, організації, підприємців всіх форм власності, суспільні організації та громадян.
4.3. Сільська рада та її виконавчий комітет в межах своїх повноважень визначають перелік та об'єми робіт з благоустрою території сільської ради. 
4.4. Балансоутримувач забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єкту благоустрою власними силами або залучати для цього інші підприємства, установи, організації, підприємців всіх форм власності, суспільні організації та громадян.
4.5. Балансоутримувачами об'єктів благоустрою, які знаходяться в приватній власності є їх власники. Роботи з утримання капітального та поточного ремонту об'єктів благоустрою, будинків, будівель і споруд, які не відносяться до комунальної власності територіальної громади , виконують їх власники або уповноважені власником особи. 
4.6. На території об'єкту благоустрою згідно з затвердженою будівельною документацією, можуть бути розташовані будівлі та споруди торгівельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення. Власники цих будівель та споруд зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також можуть згідно умов договору, підписаного з балансоутримувачем забезпечити належне утримання іншої закріпленої за ним території або приймати дольову участь в утриманні об'єкту благоустрою. Межі закріпленої території та об'єми дольової участі визначаються власником об'єкту благоустрою.
4.7 Роботи з нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об'єктів благоустрою, будинків, будівель і споруд можуть виконуватися тільки за умови отримання дозволу у органах державного архітектурно-будівельного контролю України та погодження виконавчого комітету сільської ради. 
4.8 Роботи з вивезення сміття, опалого листя, гілок, будівельних та великогабаритних відходів можуть виконувати підприємства, юридичні та фізичні особи.
4.9 Межі благоустрою та озеленення прилеглих територій встановлюються в граничних межах підприємств, магазинів, кіосків, павільйонів, торгових точок та підприємств побуту до осьової лінії проїжджої частини доріг. За відсутності з будь-якого боку підприємства, організації, установи, споруди інших об’єктів господарювання, межі прилеглої території встановлюються на відстані 50 м від огорожі підприємства, організації або установи. Межі прилеглих територій до кіосків, павільйонів, лотків встановлюються на відстані 10 м по периметру споруди. Закріплення додаткових територій здійснюється виконавчим комітетом сільської ради ради згідно із затвердженими схемами. 
4.10 Відповідальність за виконання цих Правил покладається на громадян, службових осіб та керівників підприємств,установ, організацій незалежно від форми їх власності. 
5. Заходи з реалізації програм благоустрою території сільської ради                                                      5.1. До об'єктів сільського благоустрою належать:
- вулично-дорожня мережа ( земляна ділянка та проїжджа частина вулиць, доріг, площ, внутрішньо проїздів, тротуари, пішохідні доріжки, вуличні автомобільні зупинки, системи водовідведення та дренажу;
- побутові та комунальні споруди територій житлової забудови ( площадки відпочинку населення, дитячих та спортивних ігор, проведення культурно-масових заходів та ін.);
- зелені насадження ( парки, сквери, зелені насадження на вулицях, дорогах, прибудинкових територіях та санітарно-захисних зонах);
- малі архітектурні споруди ( урни, навіси на зупинках суспільного транспорту, загорожі, пам'ятники,та ін.);
- мережі вуличного освітлення та зовнішні електромережі ( електричне обладнання (устаткування), в т.ч. лінії електропередач з напругою до 1 кВ);
- об'єкти благоустрою кладовищ, в т.ч. до об'єктів благоустрою в сфері зеленого господарства села відносяться:
- зони рекреації;
- зелені насадження в охоронних та санітарно-захисних зонах;
- зелені насадження прибудинкової території;
- споруди системи збору та вивезення відходів;
- інші території загального користування;
- території підприємства, установи,організації та закріплені за ними території.
5.1.2. Балансоутримувач об'єкту благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів.
5.1.3. Фінансування заходів з благоустрою території села, утримання та ремонт об'єктів благоустрою виконується за рахунок засобів їх власників або споживачів, якщо інше не передбачено умовами відповідних договорів, а також за рахунок дольових внесків власників будівель та споруд, що розташовані на території об'єктів благоустрою, та за рахунок інших передбачених законом джерел фінансування.                                                                                                                                                    5.1.4. Фінансуванння заходів з благоустрою села здійснюється за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел передбачених законом.
5.2 Реалізація заходів щодо благоустрою здійснюється наступним чином: 
5.2.1. Щорічно сільською радою розробляються і затверджуються заходи з благоустрою території сільської ради на поточний рік, можуть, в разі необхідності, корегуватись та змінюватись програми благоустрою території сільської ради. 
5.2.2. В заходах з благоустрою території сільської ради передбачається виконання всіма мешканцями населених пунктів Клишківської сільської ради робіт з приведення об'єктів благоустрою в належний технічний та санітарний стан. 
5.2.3. Заходи, спрямовані на благоустрій, виконання робіт з ремонту та реконструкції об'єктів внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані територій, що належать на праві власності підприємствам, установам та організаціям, фінансуються за рахунок цих установ, підприємств та організацій.       
5.2.4. Благоустрій прибудинкових територій об'єктів нового будівництва, реконструкції і капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовників. 
6.   Вимоги до громадян,  підприємств,  установ, організацій щодо утримання та впорядкування територій, які закріплені за ними
6.1. Даними правилами сільська рада встановлює вимоги до підприємств, установ, організацій, громадян з утримання та наведення порядку на території, яка закріплена за ними. Підприємства, установи, організації, громадяни повинні забезпечити благоустрій зелених насаджень ділянок, наданих їм на правах власності або праві користування згідно норм діючого законодавства України.  Громадяни, підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності зобов'язані дотримуватись Правил благоустрою території села та дбайливо користуватись об'єктами благоустрою територій села. 
6.1.1 Громадяни села у сфері благоустрою на територіях садиб та їх прибудинкових територіях, на територіях об'єктів благоустрою повинні: утримувати в належному технічному стані садиби, паркани, фасади будинків, будівлі, забезпечувати встановлення номерних знаків; 
6.1.2 Утримувати в належному санітарному стані території садиб та прибудинкові території, включаючи газони та зелені насадження. 
6.1.3 Не допускати заростання території садиби та прилеглої до неї території бур'янами, чагарниками, захаращення її будівельними матеріалами та сміттям; 
6.1.4. Не допускати випас худоби та птиці, вигул собак та котів у місцях загального користування (парки, сквери, пляжі, узбіччя вулиць та інш.); 
6.1.5. Забезпечувати утримання у задовільному технічному та санітарному станах території поховань рідних на сільських кладовищах ; 
6.1.6. Утримувати в належному стані закріплені у встановленому порядку за ними території; 
6.1.7. Не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів благоустрою сіл; 
6.1.8. Відшкодовувати у встановленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів. 
6.2 Керівники установ, організацій, підприємств усіх форм власності зобов'язані: 
6.2.1 Забезпечувати належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також, на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання закріпленої за ними прилеглої території та/або брати пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою. 
6.2.2 Здійснювати роботи з благоустрою відповідних територій за затвердженими, у встановленому порядку, проектами, які передбачають забезпечення естетичного вигляду сільського середовища. 
6.2.3 На закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок в 10-ти денний термін усувати пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини та наслідки надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру; 
6.2.4 Проводити згідно з планами, затвердженими виконкомом сільської ради, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин); 
6.2.5 У процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані; 
6.2.6 Забезпечувати освітлення об'єктів благоустрою та прилеглих територій, утримання, належне функціонування та збереження освітлювальних приладів на території об'єктів благоустрою; 
6.2.7 Не допускати фарбування монументів, пам’ятників, скульптурних зображень без погодження з районним відділом архітектури та містобудування; 
6.2.8 Зміну зовнішнього вигляду фасадів будівель та споруд здійснювати виключно за умови затвердження проектів та одержання дозволу на виконання цих робіт у встановленому порядку; 
6.2.10 Не допускати прокладання тепломереж, водопроводів та інших інженерних мереж на поверхні шляхів, тротуарів, пішохідних доріжок без узгодження з виконавчим комітетом сільської ради, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод; 
6.2.11. Вживати заходів щодо запобігання винесенню автотранспортними засобами на дорожні об’єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засміченню вулиць внаслідок переповнення кузовів матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху з незакріпленим вантажем; не допускати забруднення або запилення повітря. 
6.2.12. Не допускати накопичення будівельного сміття на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях, забезпечувати виконання заходів із запобігання пилоутворення на територіях об’єктів, не допускати відкачування та виливання води на проїжджу частину вулиць, тротуари, у водойми. 
6.2.13. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, заподіяну внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України. 
6.3. Сільська рада може передавати об'єкти благоустрою на баланс підприємств, установ, організацій відповідно до положень статті 15 Закону України « Про благоустрій населених пунктів».
6.4. Балансоутримувач об'єкту благоустрою з метою належного його утримання та виконання своєчасного ремонту може залучати для цього на умовах договору інше підприємство, установу, організацію. Підприємства, установи, організації, що розташовані на території об'єкту благоустрою можуть утримувати закріплену за ними територію та приймати дольову участь в утриманні цього об'єкту згідно положень ч.4 ст. 15 Закону України « Про благоустрій населених пунктів».
6.5. Балансоутримувачем об'єктів благоустрою зеленого господарства комунальної власності є сільська рада. До об'єктів благоустрою зеленого господарства сіл відносяться: парки, сади, сквери, зони для відпочинку населення, вуличні, прибудинкові та інші насадження. Утримання зелених насаджень — це дотримання режиму їх використання, з проведенням агротехнічних заходів, що спрямовані на ріст зелених насаджень.
6.6. Охороні та оновленню належать всі зелені насадження в межах території сіл при проведенні будь-якої діяльності, за виключенням зелених насаджень, які посаджені або виросли в результаті самосіву в охоронних зонах кабельних електромереж, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів та пристроїв.
6.7. Оновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли в результаті самосіву, здійснюється за рахунок місцевого бюджету, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих в постійне користування або оренду - за рахунок коштів їх власників або користувачів.
6.8. Видалення дерев, кущів, газонів та квітників на об'єктах благоустрою загального користування проводиться згідно Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. № 1045.
6.8.1. Видалення здійснюється у випадку:
- реалізації генерального плану розвитку села;
- реконструкції або капітальному ремонті об'єкту благоустрою;
- знесення аварійних, сухостійних дерев, а також самосійних та інших дерев;
- ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах;
- відновлення світового режиму в жилому приміщенні, яке затіняється деревами;
- проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електромереж, на трансформаторних підстанціях та розподільних пунктах систем енергопостачання, мереж водопостачання та водовідведення, та кабельної електромережі;
- ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації;
- в інших випадках, коли дерево створює реальну загрозу життю та здоров'ю мешканців села, їх майну або майну юридичних осіб.
6.8.2. Видалення здійснюється за рішенням виконкому сільської ради на підставі ордеру, крім випадків:
- видалення аварійних, сухостійних дерев;
- ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також якщо стан зелених насаджень створює загрозу життю та здоров'ю мешканців села, їх майну або майну юридичних осіб;
- коли видалення відбувається на підставі акту обстеження зелених насаджень та видалення на території меморіального комплексу або кладовища. Оплата відновлювальної вартості зелених насаджень в таких випадках не потрібна.
6.8.3. Ордер на видалення зелених насаджень видається виконкомом сільської ради не пізніше строків обумовлених законодавчими актами. Відновлювальна вартість зелених насаджень розраховується відповідно до Методики визначення відновлювальної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Мінбуду України від 14.12.2006р. та Інструкції з інвентаризації зелених насаджень, затвердженого наказом Держбуду України від 24.12.2001р. (із змінами)
6.8.4. Сільська рада забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єктів благоустрою, за умови бюджетного фінансування даного заходу та згідно з порядком проведення ремонту та утримання об'єктів сільського благоустрою, затвердженого наказом Держкомгоспу України від 23.09.2003р. № 154 (із змінами), використовуючи для цього кошти, передбачені бюджетом.
6.8.5. Підриємства, установи, організації зобов'язані утримувати закріплені за ними території в належному стані та у відповідності з вимогами встановленими законодавством України. Межі та режим використання закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій визначає сільська рада та її виконавчий комітет відповідно до наданих повноважень.
6.9. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії або бездіяльність, які спричинили шкоду майну або здоров'ю громадян, на приватних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях згідно норм закону.

7. Організація проведення санітарних днів, суботників, місячників по  санітарний очистці та благоустрою
7.1. З метою залучення населення до проведення робіт по благоустрою, озелененню, підтриманню чистоти і порядку в селах сільської ради оголосити п’ятницю єдиним санітарним днем в селі.
7.2. По мірі необхідності рішенням виконкому сільської ради можуть оголошуватись суботники, тижні та місячники по санітарній очистці та благоустрою села.
7.3. Керівники підприємств, установ, організацій всіх форм власності, населення за місцем проживання в ці дні повинні забезпечити на своїх дворових ,  прилеглих та закріплених територіях їх прибирання, догляд за зеленими насадженнями, квітниками, газонами, вивіз сміття та скляної тари, по необхідності фарбування фасадів, огорож, цоколів, побілку стовбурів дерев та бордюрних каменів.
7.4. Для періодичного контролю за проведенням санітарних днів, суботників, місячників виконкомом сільської ради можуть створюватись комісії по огляду підприємств, установ, організацій всіх форм власності, індивідуальних будинковолодінь.
8. Вимоги щодо проведення земляних робіт 
8.1. Підриємства, установи, організації всіх форм власності, а також громадяни мають право виконувати земляні роботи на дорогах, вулицях, площах лише за наявності письмового дозволу (погодження) виконкому Клишківської сільської ради на проведення земляних робіт, погодженого у встановленому порядку зі службами : МНС Укртелеком», цехом електрозв'язку та ін.
8.2. Ордер (дозвіл, погодження) вважається оформленим, якщо він погоджений з усіма вищезазначеними службами, підписаний керівниками служб та сільським головою та завірений печаткою. Після закінчення робіт виконавець зобов'язаний здати до виконкому сільської ради акт з відновлення покриття.
8.3. Виконавець земляних робіт перед їх початком повинен в обов'язковому порядку забезпечити прохід та проїзд у всі двори та до будівель з встановленням необхідних переходів, настилів, навісів, огорож та дорожніх знаків.
8.4. В аварійних ситуаціях, що виникають з необхідності безвідкладного проведення земляних робіт, такі роботи проводяться без отримання письмового погодження (дозволу) але за умови повідомлення в письмовій формі виконкому сільської ради про проведення таких робіт, ДАЇ з обов'язковим зазначенням місця проведення таких робіт,їх виду та виду аварії, відповідального керівника за проведення робіт.
8.5. Під час ремонтних робіт під асфальтним покриттям проїзної части або тротуару, ремонтна організація після закінченні таких робіт за власний рахунок та власними силами повинна виконати роботи з повного відновлення твердого покриття. При капітальному ремонті або реконструкції дорожнього покриття організації, що виконують такі роботи, зобов'язані дотримуватись всіх встановлених вимог, щодо використовуваних ремонтних матеріалів та стандартів дорожнього покриття. 
9. Вимоги до утримання зелених насаджень на  об'єктах благоустрою загального користування 
9.1. Утримання зелених насаджень у селі здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006р. №105 (із змінами). 
Проведення робіт по озелененню та видаленню зелених насаджень загального користування на території села здійснюється тільки за умови погодження у виконкомі Великокостромської сільської ради. 
9.2. Сільська рада забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єктів благоустрою, згідно з порядком проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань ЖКГ від 23.09.2003р. № 154 (із змінами), за умови наявності коштів в бюджеті ради або коштів направлених іншими суб'єктами, юридичними особами на дані заходи.
9.3. На території об'єктів благоустрою зеленого господарства можуть бути розташовані будівлі та споруди торгівельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення. Власники таких будівель та споруд зобов'язані забезпечувати належне утримання наданої їм земельної ділянки, а також забезпечувати утримання закріпленої за ними прилеглої території або приймати пайову участь в утриманні об'єкту.
9.4. На об'єктах комунальної власності межі закріпленої території та об'єми дольової участі визначає виконком сільської ради.
9.5. Відповідальними за збереження зелених насаджень та належний догляд за ним є:
- на об'єктах благоустрою комунальної власності села сільська рада та інші балансоутримувачі об'єктів;
- на території установ, підприємств, організацій та прилеглих до них територіях їх керівники або відповідні особи ;
- на території земельних ділянок, відведених під будівництво - забудовники або власники цих територій;
- на безгоспних територіях, пустирях — сільська рада;
- на приватних ділянках та прилеглій території - їх власники або користувачі.
9.6. Керівники підприємств, установ, організацій, громадяни на своїх ділянках зобов'язані вести постійну боротьбу з карантинними рослинами.
9.7. Загальноміські інженерні мережі водопостачання, водовідведення, кабельні електромережі, телефонізації та інші мережі, що проходять через територію об'єкту благоустрою, не входять в його склад і знаходяться на балансі та обслуговуванні відповідних підприємств, установ, організацій.
 10. Утримання будинків, будівель і споруд інженерного  захисту території сільської ради
10.1. Вимоги до фасадів та зовнішніх поверхонь житлових будинків, споруд (будівель) різного призначення, інженерним спорудам, огорожам.
10.1.1. Керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності зобов'язані:за необхідності проводити щорічний косметичний ремонт (побілити та покрасити);

  • встановити номерні знаки та таблички з найменуванням вулиць;
  • утримувати в справному стані власні вітрини, рекламні щити, вивіски;
  • щорічно проводити обстеження та ремонт аварійних козирків, інших частин, ґанку, східців, огорож;
  • для доступності та руху інвалідів та інших мало мобільних груп населення встановити кнопку виклику, та пандуси або пристосуваннями для можливості пересування
  •  

 10.1.2. Громадяни, які мають власні будинки або наймачі зобов'язані:
- за необхідності проводити щорічний ремонт будинку;
-встановити номерні знаки та таблички на вуглових будівлях з назвою вулиці.                                   10.1.3. Утримання будинків, будівель і споруд інженерного захисту територій здійснюється у відповідності з наступними вимогами: 

- утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирних житлових будинків та прилеглої до них території проводиться його балансоутримувачем або підприємством, установою, організацією з якою балансоутримувач уклав відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.
- благоустрій прибудинкової ділянки проводиться його власником або користувачем цієї ділянки.
- власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з виконкомом сільської ради, забезпечити належне утримання території загального користування, прилеглої до присадибної ділянки.
- благоустрій присадибної ділянки, на якій розташовані житлові будинки, господарчі будівлі та споруди, що взяті на облік або передані до комунальної власності як безхазяйні забезпечує відповідне підприємство, організація або виконком сільської ради.
- утримання споруд інженерного захисту забезпечує його балансоутримувач, відповідно до вимог встановлених законодавством України.
 11 . Вимоги до санітарного очищення території сільської ради
11. Вимоги з дотримання чистоти та порядку
11.1. Керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності території сіл зобов'язані:
- не допускати накопичення будівельного сміття на територіях села, будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях, забезпечувати виконання заходів з запобігання пилоутворення на територіях об’єктів, не допускати відкачування та виливання води на проїжджу частину вулиць, тротуари, у водойми; 
- забезпечувати розміщення майданчиків, урн для збору сміття та твердих побутових відходів у спеціально визначених місцях, утримання їх в належному санітарно-технічному стані, згідно з санітарними нормами і правилами. 
- закріпити працівника з прибирання території;
- утримувати в чистоті та порядку свої та закріплені території;
- проводити систематичне прибирання від сміття своїх та закріплених територій. 
- в зимовий період проводити прибирання снігу та проводити посипання протиожеледними матеріалами своїх територій та закріплених доріг та тротуарі
- встановити урни;
11.2. Громадяни, що мають власні житлові будинки або наймачі зобов'язані:
- не допускати накопичення будівельного сміття на територіях села, будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях, забезпечувати виконання заходів з запобігання пилоутворення на територіях об’єктів, не допускати відкачування та виливання води на проїжджу частину вулиць, тротуари, у водойми;
- утримувати в чистоті та порядку свої та закріплені території;
- в зимовий період проводити прибирання снігу та проводити посипання протиожеледними матеріалами своїх територій та закріплених доріг та тротуарів;
11. 3. Вимоги щодо дотримання тиші
Для дотримання тиші громадянам та посадовим особам забороняється:
- гучний спів, крики, шум, гра на музичних інструментах, а також використання аудіо, відео та комп'ютерної техніки, якщо це порушує спокій громадян, в тому числі встановлення їх на підвіконниках відкритих вікон, в період з 23-00 до 7-00 години(окрім випадків, дозволених рішенням  виконкому на час  проведення загально сільських культурно – масових заходів );
- використовувати трактори та інший транспорт з дизельним двигуном при прибиранні, поливанні та інших роботах, не пов'язаних з ліквідацією аварій в районах житлової забудови та на прилеглій території, в період з 23-00 до 7-00 години;
- застосовувати побутові піротехнічні вироби та вибухові засоби на територіях: житлового фонду, дитячих, учбових та лікувальних закладах, центрах місць скупчення громадян одноразово або постійно (окрім випадків, дозволених рішенням  виконкому на час  проведення загально сільських культурно – масових заходів) ;
 11.4. Вимоги щодо паління
11.4.1 Мешканці села, а також інші громадяни, знаходячись на територіях об'єктів благоустрою повинні дотримуватись вимог Закону України № 2299-1У від 22 вересня 2005 року « Про заходи з попередження та зменшення використання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення»,.а також Закону України   № 4844-VI
 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів» від 24 травня 2012 року 
11.4.2. На територіях об'єктів благоустрою села паління заборонено. Дозволяється паління лише в спеціально відведених для паління місцях, де встановлено таблички « Місце для паління» та встановлено урни.
11.4.3. За паління в заборонених місцях на об'єктах благоустрою території села, на підприємствах, установах та організаціях громадяни притягуються до адміністративної відповідальності за ст. 152 Кодексу про Адміністративні правопорушення України, у вигляді попередження або штрафу ( перший раз від одного до п'яти 51-170, повторно від п'яти до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян170-340 )                                                                                                                         11.5. Вимоги щодо проведення культурно-масових заходів
11.5.1 Культурно-масові заходи в селі проводяться згідно з вимогами, встановленими нормами діючого законодавства України, з необхідності та згідно рішення виконкому або розпорядження сільського голови.
11.5.2 Координацію діяльності з проведення культурно - масових заходів здійснює виконком Клишківської сільської ради. Культурно-масові заходи в селі проводяться лише до 23-00 години.
11.5.3. Місця проведення культурно-масових заходів повинні бути обладнанні засобами зовнішнього освітлення. Відповідальність за техніку безпеки, виконання протипожежних заходів, чистоту та санітарний стан в місцях проведення культурно-масових заходів покладається на осіб - організаторів даних заходів.
11.5.4 Для забезпечення порядку під час проведення культурно-масових заходів відділ культури або сільська рада повідомляє до Шосткинського відділу поліції, ГУ Національної поліції в Сумській області.                                                                                                                                                              11.6. Вимоги щодо проведення святкової торгівлі та ярмарок
11.6.1. Святкова торгівля та ярмарки на території села проводяться у відповідності до вимог встановлених нормами діючого законодавства України. Підприємства, організації, установи, підприємці повинні мати достатню кількість урн для відходів торгівлі.
11.6.2. Відведена ділянка території благоустрою, де здійснювалась торгівля, повинен бути приведений в порядок (прибраний від сміття) протягом однієї години після закінчення торгівлі в радіусі 5 метрів та його вивезенням.
11.6.3. Забороняється підвезення реалізуємої продукції автотранспортом до відведеного місця через об'єкти благоустрою села та нанесення збитків деревам та квітникам.
12. Інші вимоги, передбачені цими Правилами та іншими законодавчими актами                          12.1. Перелік обмежень при використанні об'єктів благоустрою.
12.1.1. На об'єктах благоустрою села підприємствам, організаціям, установам незалежного від форми власності та громадянам забороняється:
- проводити земляні, будівельні та інші види робіт без дозволу (погодження), виданого у встановленому законодавством порядку, виключенням є необхідність у проведенні термінових робіт, направлених на виправлення аварійних ситуацій;
- вивозити та висипати в невідведених для цього місцях сміття, рідкі та тверді нечистоти, будівельні та інші відходи ( траву, обрізане з дерев гілля , листя, сніг та ін.);
- самовільно створювати городи;
- наносити шкоду або проводити знищення існуючих зелених насаджень села незалежно від належності.
 12.2 Керівники підприємств, установ, організацій, мешканці села та інші громадяни повинні: 
12.2.1. Своєчасно і якісно усувати недоліки в утриманні території, будівель, споруд, обладнання, малих архітектурних форм, рекламоносіїв, елементів зовнішнього благоустрою. 
12.2.2. Забезпечувати щорічні планові та, в разі стихійного лиха, позапланові обстеження відповідних територій, будівель і споруд та засвідчувати проведені обстеження відповідними актами. 
12.2.3. Оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо наклеювати тільки у спеціально визначених для цього місцях, за наявності відповідних дозволів та погоджень. 
12.2.4. Не робити написи, малюнки, наклеювати листівки на стінах будинків, спорудах, парканах, тротуарах, шляхах, набережних та інших спорудах, будівлях без спеціального дозволу виконкому  сільської ради, 
12.2.5. Здійснювати очищення дахів від снігу та криги з обов'язковим встановленням тимчасових огорож, прилеглих до будівель і споруд територій; 
12.2.6. Під час проведення культурно-масових та політичних заходів їх організатори зобов’язані забезпечити порядок і чистоту на території під час та після проведення заходів з обов'язковим укладенням угод на прибирання задіяних територій. 
12.2.7. Дотримуватись тиші на території житлових масивів, на вулицях, у громадських місцях, з 23-00 години до 7-00 години. В цей період забороняється шуміти, кричати, співати, грати на музичних інструментах, вмикати гучну музику та здійснювати інші дії, які порушують спокій громадян (окрім випадків, дозволених рішенням  виконкому на час  проведення загально сільських культурно – масових заходів). 
12.2.2.8. Не допускати розпивання спиртних напоїв в громадських місцях та розбиття скляної тари.
13.  Перелік установлених законом обмежень на використання земельних ділянок об'єктів благоустрою
На об'єктах благоустрою забороняється: 
13.1 Виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку, пошкоджувати тверде покриття доріг та тротуарів під час проведення робіт, самовільно втручатись в інженерні мережі села; 
13.2. Самовільно, без погодження з сільською радою влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати та знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі, якщо таке не передбачається проектом благоустрою і суперечить будівельним нормам і правилам; 
13.3. Вивозити і звалювати в невідведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, не допускати забруднення земель вигрібною каналізацією (влаштовувати негерметичні вигрібні ями); 
13.4 Без погодження з сільською радою складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків та присадибних земельних ділянок;
13.5 Встановлювати дорожні знаки, наносити горизонтальну розмітку без погодження районного відділення державної автомобільної інспекції УМВС України в Сумській області; 
13.6 Випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у невідведених для цього місцях, зривати квіти; 
13.7 Заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми на прибудинкових територіях, газонах, берегах річок і заток, озер, пішохідних доріжках, тротуарах, у парках та скверах тощо, а також їздити автотранспортом по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, зелених зонах села та паркуватися на них; 
13.8 Захаращувати території матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченнями снігу та криги тощо; 
13.9 Вивозити та звалювати сміття, будівельні, побутові, харчові відходи, відходи виробництва, траву, гілля, деревину, листя, сніг у невідведених для цього місцях та влаштовувати стихійні звалища; 
13.10 Використовувати не за призначенням майданчики, контейнери, урни  для збору сміття та твердих побутових відходів; 
13.11 Забруднювати, самовільно змінювати межі прибережної смуги водних об’єктів при виконанні будівельних та ремонтних робіт; 
13.12 Залишати автотранспортні засоби, механізми на внутрішньоквартальних проїздах або переобладнувати їх у спосіб, що заважає проїзду спеціальних машин швидкої допомоги, пожежної, прибиральної та аварійної техніки, а також влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і пасажирського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до гаражів, автостоянок тощо; 
13.13 Розпалювати багаття, спалювати сміття, листя, гілки та відходи виробництва на територіях загального користування, громадських місцях села; 
13.14 Кидати сміття, недопалки, папір, тару тощо на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття у контейнерах і урнах; 
13.15 Самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу; 
13.16 Самовільне підключення до електромережі зовнішнього освітлення та споживання електроенергії без приладів обліку, пошкодження приладів обліку, розукомплектування та пошкодження об’єктів зовнішнього освітлення, створення перешкод при виконанні робіт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктів зовнішнього освітлення, порушення правил охорони електромереж зовнішнього освітлення.     
 14. Здійснення контролю за виконанням Правил
14.1. Контроль в сфері благоустрою села, направлений на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та підпорядкованості, а також громадян, в том числі іноземців та осіб без громадянства, вимог Закону України « Про благоустрій населених пунктів» , Правил благоустрою території села та інших нормативно-правових актів покласти на  голову виконкому сільської ради. 
14.2. Самоврядний контроль в сфері благоустрою села здійснюється сільською радою та її виконавчим комітетом шляхом: проведення перевірок закріплених та прилеглих територій підприємств, установ, організацій та громадян, розгляд звернень підприємств, установ, організацій та громадян, звернення до суду про відшкодування збитків, нанесених об'єкту благоустрою.
15. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил
15.1. До відповідальності за порушення законодавства в сфері благоустрою села притягуються особи винні в :
- порушенні встановлених державних стандартів, норм та правил з благоустрою;
- проектуванні об'єктів благоустрою з порушенням затвердженої сільською радою будівельної документації та державних будівельних норм;
- порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів благоустрою;
- порушенні Правил благоустрою території села;
- порушенні режиму використання та охорони територій і об'єктів рекреаційного призначення;
- самовільному занятті (захопленні) території (частини території) об'єкту благоустрою;
- нанесенні шкоди вулично-дорожній мережі, іншим об'єктам благоустрою;
- знищенні або нанесенні шкоди зеленим насадженням та іншим об'єктам озеленення, за виключенням випадків, передбачених положеннями статті 28 Закону України « Про благоустрій населених пунктів»;
- забрудненні ( засміченні) території села;
- неналежному утриманні об'єктів благоустрою, освітлення та ін.
15.2. Громадяни та посадові особи, що скоїли вище зазначені порушення, несуть відповідальність згідно норм діючого законодавства України, у вигляді адміністративної відповідальності ( штраф ) та в окремих випадках кримінальної відповідальності.
15.3. До адміністративної відповідальності притягуються особи , які досягли 16-річного віку на момент скоєння адміністративного правопорушення.

15.4. Відповідальність за адміністративне правопорушення, скоєне неповнолітньою особою до 16 років, несуть батьки такої особи або особи, які їх заміняють (піклувальники , опікуни). Справа про адміністративне правопорушення, скоєне неповнолітньою особою, розглядається лише в судовому порядку.
15.5. Протоколи про порушення тиші в громадських місцях складається лише особою відділу органів внутрішніх справ (дільничним інспектором ) .
15.6. Постанова про адміністративне правопорушення протягом 10 днів з дня його винесення може бути оскаржена в порядку, передбаченому нормами діючого законодавства, особою, яку було притягнуто до адміністративної відповідальності. 
15.7. За порушення Правил благоустрою території села порушники несуть відповідальність згідно зі ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення  (Стаття 152. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів)                                                                                                                              Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів -тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(340-1360) і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(850 - 1700)                                                                                                  15.8. Особи, винні в порушенні законодавства в сфері благоустрою та Правил благоустрою території села, притягуються до відповідальності, передбаченої законом, за умови обов'язкового відшкодування нанесених збитків, відповідно до пункту 4 ст. 42 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»                                                                                                                                        16. Порядок суспільного обговорення проекту Правил. Порядок внесення змін в Правила. 
16.1 На стадії розробки Правил Клишківська сільська рада придає гласності проект Правил через розміщення на стенді в приміщенні виконкому сільської ради для забезпечення громадського обговорення та отримання пропозицій, зауважень від підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, громадських організацій та громадян.
16.2. Строк обговорення проекту Правил не може перевищувати одного місяця.
16.3. За результатами розгляду та обговорення проекту складається таблиця пропозицій та зауважень, розбіжностей до Правил, із зазначенням обґрунтованих пропозицій та зауважень, які були не враховані або частково враховані. Обґрунтовані пропозиції та зауваження вносяться до Правил. 
16.4. Через один місяць (з дати розташування на дошці оголошень) обговорення громадою даного проекту, Правила благоустрою з внесеними змінами, Правила виносяться на затвердження сесії сільської ради. У випадку відсутності пропозицій та зауважень до змісту Правил, Правила затверджуються рішенням сесії сільської ради в тому змісті, який було подано на ознайомлення та обговорення громади.
16.5. Обґрунтовані пропозиції та зауваження вносяться в Правила та затверджуються відповідним рішенням сесії сільської ради згідно з встановленим порядком.                                                          

 

План благоустрою території населеного пункту Клишківської   сільської ради
План благоустрою території села Клишківської сільської ради складається з заходів спрямованих на благоустрій території сільської ради, строків їх виконання та відповідальних осіб з реалізації таких заходів.
З метою актуалізації Плану благоустрою, щорічно переглядається перелік заходів благоустрою та вносяться до нього відповідні зміни.

 Секретар сільської ради                                                    Г.П.Дзюба

                                                                                                                                                      Додаток №2
                                                                                              до рішення 25сесії                                                                                                                               

                                                                                              VI1 скликання Клишківської
                                                                                              сільської ради від 19.12.2017року


                   План благоустрою території сільської ради на 2018-2022 р.р.
 
з/п


            Найменування заходів


Строки виконання


Відповідальні виконавці


1


                           2


3


4


1.


Проводити місячники з благоустрою, санітарного очищення та оновлення екологічної обстановки


Щорічно

квітень, жовтень


Сільська рада, підприємства, організації, установи, населення


2.


Проводити загальносільський суботник


Щорічно в квітні місяці


Сільська рада, підприємства, організації, установи, населення


3. 


Встановити санітарним днем


Щонеділі, п’ятниця


Сільська рада, підприємства, організації, установи, населення


4.


Проводити весняні заходи з озеленення та благоустрою сіл


Щорічно з 5 березня до 20 квітня


Сільська рада, підприємства, організації, установи, населення


5. 


Обладнання місць для паління 


Щорічно за умови необхідності


Керівники підприємств, організацій, установ


6.


Очищення територій від сміття та гілля, підтримання в належному стані прибудинкових територій, вулиць, парків, кладовищ


Щорічно, систематично


сільська рада,керівники підприємств, організацій, установ, підприємці


7.


Біління та фарбування фасадів будівель, інженерних споруд, огорож,.


Щорічно до 25 квітня та за необхідності


Сільська рада, керівники підприємств, організацій, установ, підприємці

 

 

 

 

8.

Ремонт пам'ятників та благоустрій прилеглоїтериторії 

Щорічно за умови фінансування

Сільська радаСільський голова    _________________ Б.В.Прядка